dimarts, 30 de desembre de 2008

PRESSUPOSTOS DE L'ANY 2008


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Als moments presents, la conjuntura de crisi econòmica que afecta als països desenvolupats ens inclou de manera directa com a ciutadans i com a membres del nostre poble i del nostre ajuntament es pel que
Presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde prenga nota com a responsable màxim i aplique als pròxims pressupostos una política adient a la situació concreta que vivim en aquests moments.
Proposem entre altres les següents mesures:
1. Esforç en la contenció de les despeses. Controlar i evitar la superació sistemàtica de les despeses destinades a les activitats esportives, culturals i lúdiques. No infringir prioritats legals en matèria de subvencions. Direcció eficaç en la direcció de personal, no a les excessives gratificacions que es concedeixen i altres aspectes puntuals; Controlar les irregularitats en les contractacions i en la gestió de les nòmines; No als serveis de tracte successiu sense contractar. Vigilar les irregularitats en la formulació dels comptes de recaptació. (acta sessió plenària 27-9-2007 punt 9.1)
2.- Reducció dels impostos i taxes municipals. Reducció de l’IBI un 25%.
3.- Com a mesura exemplaritzant: La renúncia de les percepcions econòmiques que estan rebent els regidors en aquesta legislatura per un horari de difícil i dubtós compliment (excepte honroses excepcions). Remunerar tan sols les hores autoritzades i supervisades per l’alcalde dedicades a actuacions concretes i específiques.
4.- Congelar les percepcions per Plenaris, comissions … dels regidors de tots els grups.
5.- Congelar el sou de l’Alcalde.
6.- Dedicar una partida amb una consignació pressupostària suficient (congelar projectes d’obra) i dedicar els diners per contractar el màxim de gent possible que es troben amb més necessitats i en l’atur. Realitzar obres menors per millorar el poble. Buscar la subvenció de Conselleria, Estat o Comunitat Europea per la realització d’un projecte al poble. (En 1994 el pla fou reforestar i netejar la Garrofera amb 10 o 15 milions de subvenció). Podria servir un altra vegada?.
Si al mes d’octubre s’ha igualat la tassa de l’atur a la Comunitat Valenciana a la de 1994, i la previsió és que vaja a pitjor, el nostre ajuntament ha de fer una previsió en la qual la contractació de gent de l’atur serà superior a més d’un centenar de persones.
grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, novembre de 2008

OBRES I PROJECTES PLA ZAPATERO

El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,

EXPOSA QUE
Davant la crisi econòmica mundial, de la que tampoc se’n fuig Espanya, el nostre govern, al front del qual el president Zapatero, han pres unes mesures d’ajuda per a pal·liar la crisi especialment en aquelles persones que més directament la van a patir, es a dir els aturats. Per tal motiu es vol que l’ajuda siga directa i per això correspon al nostre poble Guadassuar 1.051.911 euros que l’Ajuntament com a font imprescindible de dinamització econòmica, invertisca en projectes i realitzacions que servisquen per donar feina als que no la tinguen. A més s’esperen la part corresponent del Fons d’Inversió Municipal ( 52 milions a repartir entre tots els pobles de la comarca), del Govern Autonòmic Valencià (139.778 euros) i de la Diputació ( ?)
Presenta aquesta moció extraordinària i urgent per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que es tinguen en compte alguns del següents projectes que el nostre grup municipal proposa:
1.- Adequació del Cementeri Municipal:
Fer totes les voreres de rajola.
Repassar totes les teulades dels nínxols
Arreglar tots els jardins i arbratge
Urbanitzar el nou cementeri i construcció de nous nínxols.
2.- Montanya de la Garrofera:
Arreglar tota la zona recreativa de la Garrofera: aljub, vàters, paellers parc infantil, fonts …
Neteja de matolls i esporgar pins.
Reforestar i plantar pins i carrasques.
3.- Riu Magre:
Demanar ajudes a la confederació Hidrogràfica del Xúquer per
Netejar, arreglar.
Estudiar la possibilitat d’una ruta de senderisme de vianants i de bicicletes mancomunada des de Carlet a Algemesi.
4.- Zones enjardinades:
Renovar la gespa dels jardins i realitzar els que falten fer. Reparació de mobiliari i enllumenat
5.- Carrers, aigua i xarxa de clavegueram:
Reparació i neteja.
Estudi i realització d’una xarxa d’aigua per a reg dels jardins (del Pou?) distinta de la de l’aigua potable.
6.- A la zona d’horta:
Ampliació de camins i construcció de murets
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, desembre, 2008

OBRES I PROJECTES PLA ZAPATERO

AUDITORI A L'AIRE LLIURE (ROKCÒDROM)

El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
És sabut per tots els veïns/es que des que fou construït l’Espai Sonor a l’aire lliure, a la zona esportiva, per a evitar maldecaps a la població durant les festes, està clar que la seua finalitat no s’ha complit. La música continua sentint-se si cap més dins la població.
Per tal qüestió presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde explique a tota la Corporació si s’han pres les mesures adients per corregir aquesta situació, i si no es així si pensa proposar mesures correctores.
Elgrup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, 2008

BRUTÍCIA AL RIU MAGRE

L’agrupació del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Si faç un tomb per les vessants del riu Magre, et dones compte de la brutícia, fem, enderrocs i abandó que aquesta zona està patint.
Per tal qüestió presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde es dirigisca a la confederació hidrològica o a les administracions adients per demanar la total neteja i es comprometa a la vigilància per part de la Policia Municipal i sancione a aquelles persones que no tenen cura de la natura, medi ambient i del nostre entorn.
Així mateix fem la petició que una vegada per totes es faça al nostre municipi un Ecoparc vigilat d’inertes, al lloc adequat i pactat per tots els grups polítics.
Agrupació Local PSPV-PSOE

MODIFICACIONS CASA DE LA CULTURA (BIBLIOTECA)


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
 
EXPOSA QUE
 
Assabentat que s’estan produint canvis d’obra respecte al projecte original aprovat per aquesta Corporació Municipal a la Casa de la Cultura, situada al costat de la Biblioteca Municipal
 
Presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
 
SOLICITA
 
Que el senyor Alcalde explique a tota la Corporació els motius pels quals s’han fet dites modificacions, així com les modificacions pressupostàries que comporten les mateixes.
  El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar,  2008

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA


L’agrupació del PSPV-PSOE de Guadassuar,  
EXPOSA QUE  
Després d’aprovada la llei d’Educació pel Parlament d’Espanya, no entenem com a la nostra comunitat encara s’està fent una campanya de desprestigi, obligant als nostres fills a donar l’assignatura d’Educació per la Ciutadania en anglés, la qual cosa va en contra de l’aprenentatge de dita assignatura, segons estan manifestant el professorat i els pares. Es pel que   
SOLICITA
 Que el plenari manifeste el seu rebuig a que l’assignatura Educació per la Ciudatania es done en anglés. Que s’anul·le el decret de la Generalitat Valenciana i que torne la normalitat a les aules i docents impartint dita assignatuara en les llengües de la nostra Comunitat, es a dir: valencià o castellà.   
Atentament vos saluda  
L’Agrupació Local PSPV-PSOE
Guadassuar novembre de 2008

ESTUDI DE L'AIGUA


BREU EXPLICACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE DE GUADASSUAR

Llegit l’últim BIM municipal, juny 2008-num.17, en la secció corresponent als grups Municipals veiem que hi ha algunes inexactituds
No anem a entrar al tema de l’aigua a nivell de la comunitat, per què dona a entendre que els únics entesos son els del PP, i li  trauen a base de mentides, molt de rendiment electoral. Tan sols recomanaria llegir l’article publicat al Levante el dia 25 de juliol (Comunitat Valenciana pàg. 5) amb el titol “ Hacienda exige ahora el IBI de Alarcón a los regantes del Júcar, que lo cedieron al estado”, potser els resultarà molt aclaridor i no escriuran de oïdes i sense cap base.
En la part final que parla del àmbit municipal, no volem pensar que de mala fe, i més be volem atribuir-ho a que cap regidor/a estava com a tal excepte un/a, a la legislatura 1991-95, o que el redactor no està ben informat.
El PP, presenta com a novetat per tal d’estalviar aigua, traure a subhasta la privatització del servei de l’aigua potable. I també la reutilització de l’aigua.
EUPV-BLOC-VERDS-IR Expressa la seua estranyesa que el PSPV-PSOE s’abstingués en la votació de la proposta feta al ple pel PP.
 
EXPLICACIÓ
 
A la legislatura abans nomenada (1991-95), a proposta de l’alcaldia es va fer un estudi integral del cicle de l’aigua (xarxa de distribució d’aigua potable i xarxa d’aigües residuals i claveguerams), capdavanter en la comarca, per EGEVASA (en aquells moments empresa de la Diputació de València), l’estudi de la gestió de l’aigua potable es troba finalitzat al nostre Ajuntament. EGEVASA, va convidar a tota la corporació a visitar el seu centre principal per tal que els regidors/es veieren in situ com gestionaven el tema i amb que mitjos contaven. Davant la importància del tema, la nostra sorpresa fou que tan sols va acudir un membre de la Corporació.
Les conclusions i propostes de l’estudi de la gestió de l’aigua potable es va presentar a l’ajuntament que en sessió Plenària amb data 24-02-1994 va decidir no seguir endavant per 6 vots a favor (PSPV-PSOE)  i 7 en contra ( 4UV, 2 PP, 1 EUPV), segons consta a l’acta de la sessió.
És veritat que es varen fer 7 fases de la renovació de la xarxa d’aigua potable amb subvenció de la Diputació a les legislatures del PP, va ser una cosa ben feta per ser una necessitat bàsica i imprescindible. El PSOE tan sols va fer una que completava el que faltava de la xarxa. Però sens dubte l’obra més important fou portar l’aigua de la Garrofera per a consum humà.
Respecte a la reutilització de l’aigua, la nostra preocupació fou fer la depuradora. La del alcalde actual, per reutilitzar aquesta aigua va manar fer un clot al costat de la mateixa  que els regidors del PP poden  anar a visitar perquè està igual que fa 10 anys.
I penalitzar el preu de la tarifa de l’aigua als usuaris que més gasten, això es va posar en pràctica en la legislatura que hem nombrat.
 
Esperem haver contribuït a aclarir el tema, i sense pretensió d’entrar en cap tipus de debat.

FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES DEL POBLE

El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Des de fa ja molt de temps, tant les regidories de cultura com festers/es, hi ha la preocupació de recollir fotografies de veïns/es per tal de fer una selecció que valdria com retrobament de la nostra història.
Per tal qüestió presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde, delegue en la regidora de cultura per tal de posar-se en contacte amb els familiars successors del fotògraf Nàcher (Algemesí) i d’altres que en el seu moment feien els seus reportatges als carrers i esdeveniments importants de la nostra població, per tal d’adquirir aquelles fotografies que formen part de la nostra història i fer una exposició permanent a la nova casa de cultura.
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, 2008

CONTROL PLANTA RESIDUS SANITARIS

CASETES DE LA LLUM


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
És sabut per tots els veïns/es de les actuacions hagudes pràcticament a tots els jardins, que a més d’arbres i plantes s’han deixat ubicar casetes de la llum i d’altres.
Per tal qüestió presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde explique a tota la Corporació quin és el motiu pel que hi ha ompli’t els jardins municipals de serveis que no són públics, és això legal? i quins beneficis han aportat a la població. Un exemple és al Ravalet, quan s’efectuarà la concebuda remodelació aprovada?, fins quan continuarem mantenint i degradant la seua imatge? (Complirà la seua promesa electoral el regidor Joaquín Pérez?).
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, 2008

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’agrupació del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Donat que al cementeri Municipal de la nostra població, es troba una capella en la qual estan soterrats tots aquells que moriren en la guerra civil espanyola del bàndol franquista, així com que a les parets es troben inscripcions com: Caidos por Dios i por España. José Antonio. Presentes.
SOLICITA
Als serveis jurídics que, emparant-se en la llei de la Memòria Històrica se’ns redacte una moció per a presentar al Plenari de la Corporació, en la qual es demane la retirada dels difunts de l’esmentada capella i siguen entregats als seus familiars per a ser soterrats on ells estimen convenient, així com la retirada de totes les inscripcions i signes franquistes.
Atentament vos saluda
L’Agrupació Local PSPV-PSOE
Guadassuar 11 de juliol de 2008
Aquest és efectivament l’escrit que presente com a secretari del PSPV- PSOE de Guadassuar al registre d’entrada de l’Ajuntament.
Torne a presentar-ho perquè em sembla que el personatge que escriu al BIM municipal no s’ha parat a llegir-lo. Se li ha fet un núvol davant els ulls i el que va ser un pacte, que ell també denomina de cavallers, entre l’Alcalde i jo, encara que vullga disfressar-lo no li  ha caigut gens be, i no és per no entrar en més debats i polèmiques. Ni perquè, l’equip de govern ho tenia previst. Senzillament és perquè vostè no accepta la llei de la Memòria Històrica i li ha caigut molt malament que algú li la recorde i haja de cedir.
A partir d’ací, el seu escrit, es converteix en un pamflet i arremet a tots els nivells, Estatals, de la Comunitat i Local contra el PSOE.
Esperem que s’haja desfogat llançant fora part d’allò que li oprimeix i que siga més tolerant i respectuós amb les lleis, que encara que vostès hagen votat en contra, són iguals de vàlides que aquelles que vostès han fet al període democràtic. I si no els agrada sempre tindran l’oportunitat de canviar-les quan tinguen majoria absoluta al Parlament.
I així, si a vostè li sembla be, no entrarem en més debats i polèmiques.
Amb el respecte que es mereix, encara que no conec la seua identitat, el saluda atentament
L’Agrupació Local PSPV – PSOE
Guadassuar 20 d’octubre de 2008

NOMS ALS CARRERS


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Després de tretze anys, és una alegria i ens complau veure, per fi, els noms dels nostres carrers en valencià. No obstant això, comprovem que en alguns carrers s’han conservat els que hi havia ja en la nostra llengua. Produint-se en ocasions dos denominacions per ex: Mare de Déu del Rosari i Verge del Rosari
Presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que ja al moment de l’aprovació de la retolació i canvis de denominació dels carrers, la Conselleria de Cultura va fer un informe al qual consta que la denominació correcta al valencià és: MARE DE DÉU
Es pel que demanem la correcció dels rètols dels carrers amb aquestes denominacions.
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, octubre 2008

PGOU DE GUADASSUAR

ESTANCAMENT AL PGOU DE GUADASSUAR
El PGOU ( Pla general d’ordenació urbana, previsions de creixement del poble, i totes les realitzacions necessàries a desenvolupar de manera harmònica i sostenible en un període de ———- anys) de Guadassuar es troba en la fase dels corresponents estudis que comporten obligatòriament qualsevol Pla. En abril de 2007 es va aprovar el requisit inicial (concert previ) per part de la Generalitat Valenciana. Dit concert reclamava a l’ajuntament de Guadassuar: l’informe mediambiental, l’informe de sorolls, l’informe d’aigües que atorga la CHJ (Confederació hidrogràfica del Xúquer) … i un llarg etcètera de documentació d’obligat compliment.
Per altra part els socialistes hem detectat diferents deficiències. La més cridanera es que s’han inclòs tots els PAIS programats, al Pla de modernització de regadius, excepte el PAI del golf. Com és possible que zones previstes com urbanitzables, hagen de refer el seu reg pagant els seus propietaris uns diners que no reporten cap benefici?.
Nosaltres no ho comprenem, però sí que creiem que açò portarà més retràs, i que aquest s’haurà d’afegir que fins el mes de maig, l’alcalde no ha presentat encara cap informe dels que se li han requerit des de les diferents administracions i ni tan sols ha demanat l’informe d’aigües que ha d’elaborar la CHJ.
Tot això ens porta a concloure que la inoperància del senyor Alcalde ha estat total, inadmissible i incomprensible.
Ja no val que com sempre que les coses no ixen be tirar la culpa als socialistes que bloquegen i ho impedeixen tot, només perquè sí. (Encara queda cap innocent que s’ho crega?).
Sr. Alcalde, comence a donar comptes al poble, el seu sou 42.000 euros, son aproximadament 3000 euros per 14 pagues, es a dir, per si algú/a no ho entén cinc-centes mil pessetes mensuals.
I els 8 regidors del PP, 12000 euros a l’any, es a dir 1000 euros per 12 pagues, parlant clar 166.000 pessetes al mes cadascú. Com que només diuen que treballen alguns dies i algunes hores, si es trauen comptes resulta que encara cobren més que vostè senyor Alcalde.
CONCLUSIÓ
- QUE LES PREVISIONS QUE S’HAN FET NO ES PODEN JUSTIFICAR PER NO AJUSTAR-SE A LA REALITAT.
- QUE L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR ÉS MOLT RIC.
- QUE EL NOSTRE ALCALDE I REGIDORS NO DEDIQUEN EL TEMPS QUE DEURIEN A TREBALLAR PER L’AJUNTAMENT I PEL BENESTAR DELS HABITANTS DE GUADASSUAR.
SR. ALCALDE: Quan pensa informar tots els veïns/es de la situació dels PAIS?. Com a suggeriment podia fer una reunió a l’Auditori, o utilitzar el BIM

PISCINA COBERTA


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Havent-ne realitzat la subhasta i concessió de les obres de la piscina municipal coberta
Per tal qüestió presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde, ens informe de:
- Quin serà el preu definitiu i final d’obra.
- La procedència dels diners per realitzar els pagaments (préstecs, fons propis ..).
- Amb quines subvencions d’entitats oficials comptem.
- Quin és el grau d’endeutament de l’ajuntament?.
- I finalment l’estudi de viabilitat del manteniment, realitzat per alguna empresa del sector..
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, 2008

XARXA WIFI


L’agrupació del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
El dia 17 de juliol en el programa de la Ser a les 19:15h. El Senyor Rus, President de la Diputació de València anunciava que abans que finalitzara l’any tots els pobles de la província de València disposarien per mitjà de la Diputació de xarxa wi-fi
Per tal qüestió presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde en el compliment de les promeses del programa electoral del PP de Guadassuar es pose en contacte amb el President de la Diputació i faça les gestions oportunes per tal que Guadassuar siga capdavanter d’aquesta iniciativa.
També que es pose en contacte amb el president de la Cooperativa Elèctrica de Guadassuar per coordinar, establir col·laboracions i no interferir en la iniciativa que està portant a terme en les instal·lacions que esta fent la Cooperativa en el poble.
L’Agrupació local PSPV-PSOE
Guadassuar, 2008

SOU REGIDORS


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Si el BIM mostra les diverses activitats que es produeixen a les regidories, així com les informacions de la tasca que realitzen els regidors i la programació o esdeveniments que es produiran durant tres mesos
Presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde prenga nota com a responsable màxim i explique a tota la Corporació i al poble l’escàs rendiment ( tret de alguna honrosa excepció) de la majoria dels regidors/es que no justifiquen els diners que estan percebent totes les mensualitats.
I demanem que per ètica i honradesa a aquells regidors quasi invisibles per l’ajuntament renuncien als aproximadament 1000 euros mensuals que estan rebent, pel mal exemple que estan donant especialment per aquells del seu grup que treballaren de forma desinteressada en altres legislatures. (Per no dir de tots els joves mileuristes)
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, 2008

SUBHASTA PARCEL·LES


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
És sabut per tots els veïns/es que l’ajuntament presidit pel senyor José Ribera, ha venut per subhasta les parcel·les que li corresponen a l’ajuntament per les distintes reparcel·lacions hagudes en les distintes legislatures que ha presidit.
Per tal qüestió presenta aquesta moció per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOLICITA
Que el senyor Alcalde explique a tota la Corporació i li done la documentació adient escrita i certificada pel secretari dels ingressos haguts des de la reparcel·lació Nord Gran Via fins a les últimes que s’han subhastat i que s’han invertit aquests ingressos.
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, 2008 

GESPA CAMP DE FUTBOL


D. José Ribera
Alcalde-President
De l’Ajuntament de Guadassuar
El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar, i per un millor compliment de les seues funcions
SOLICITA la següent documentació certificada, al Sr. Secretari-interventor
Informe escrit del secretari-interventor de:
1.- És produeix un ingrés de 300.000 euros a la comptabilitat de l’ajuntament per una subvenció concedida per TETMA?.
2.- Per quin concepte? A quantes anualitats corresponen?
3.- En quina partida s’assenta dit ingrés?.
4.- En quin Plenari s’aprova la modificació de crèdit?
5.- Quines condicions imposa l’empresa a l’Ajuntament?. Adjuntar fotocopia.
6.- Està autoritzat el Sr. Alcalde a signar-les? Són legals?
7.- Per a quina finalitat s’utilitzen aquests diners?.
8.- En quin plenari s’aprova la realització del projecte i l’obra?
9.- Contracta l’Ajuntament directament aquesta obra?.
10.- És fa la corresponent subhasta?.
11.- S’atorga la contractació a l’oferta més barata?.
12.- Quin tècnic de l’Ajuntament ha fet i signat les certificacions de l’obra? L’Ajuntament te les corresponents factures de tota l’obra realitzada i per quina quantitat?. Adjuntar fotocopia de les factures amb el vist- i- plau de l’interventor.
Si l’Ajuntament ha concedit íntegrament la subvenció a un altra entitat:
1.- A quina entitat?.
2.- Quin tipus de contrat ha realitzat l’Ajuntament amb aquesta empresa? Adjuntar fotocopia.
3.- Aquesta entitat ha fet subhasta i ha atorgat l’obra a l’oferta més barata?.
4.- Aquesta entitat ha justificat a l’Ajuntament les despeses i fins quina quantitat?. Incloure fotocopia de les factures amb el vist- i- plau de l’interventor.
Atentament el saluda
El grup municipal PSPV-PSOE
Guadassuar, novembre 2008

divendres, 26 de desembre de 2008

EN PLA POLÍTIC


UN FALS URBANISME A GUADASSUAR (reflexió personal 30-4-07)
Hi ha notícia que ja no ho és, com és que a un poble es faça un PAI. Però en aquesta ocasió m’ha cridat l’atenció perquè era a Benimuslem i a més perquè semblava que es denegava, donat que no tenia aigua suficient. Seguisc llegint la premsa (Levante) i mira per on l’aigua s’agafava de la Garrofera, del brollador del Caroig. Aleshores la solució era mesclar-la amb aigua de menys qualitat.
Això ja em va posar en alerta. L’aigua de la Garrofera en principi abasteix de forma mancomunada, després de molts anys d’esforç i lluita, les poblacions de Guadassuar i L’Alcúdia. Posteriorment a altres poblacions de la Ribera. Aquesta aigua no tenia nitrats i per conservar-la així, es paralitza una actuació de transformació agrària a Tous que la podia contaminar.
Les reivindicacions sobre l’aigua, la propietat de la mateixa, els drets adquirits, l’Escassesa … no han paralitzat les transformacions agràries que s’han fet en la muntanya sense trellat. Terres de secà les hem convertit en regadiu, hem omplint de tarongerars on hi havia garrofers i oliveres, encara que hui en dia productes com les oliveres, vinya i ametllers les estem convertint també de regadiu. Per tot arreu estem guanyant terreny a les muntanyes fent grans finques de regadiu, els organismes oficials estan subvencionant en aquestes finques el reg per degoteig mentre als camps continua regant-se a manta. Està clar! Enlloc de diversificar el producte, l’hem convertit en un monocultiu, (50 milions de plançons als últims 10 anys) creant una superproducció invendible dins un temps prudencial., ningú posa solució al minifundisme generador d’una forma de treballar antiquada, rudimentària i encaridora del producte. Tot això i d’altres com, la desunió del cooperativisme, sense un referent clar per a tots, en la comercialització, preus, personal qualificat que trenque la dinàmica actual d’ineficàcia front al comerç, l’individualisme del llaurador i la inutilitat de les administracions i organitzacions agràries dona com a resultat que ens queixem que l’agricultura no es rendible econòmicament pels llauradors. Encara que, si fem la vista enrere, trobarem com els llauradors fa dos generacions que van insistint als seus fills que estudien per tindre altres expectatives de treball que no siga el camp (donat que sempre els grans terratinents han utilitzat l’explotació, l’abús i domini dels jornalers i xicotets propietaris pel seu enriquiment i benefici econòmic), açò ha portat la fugida massiva de la joventut del camp i unes noves generacions que treballen a la indústria i serveis, mantenen els camps que han rebut d’herència però que no li dediquen temps ni inversions. Quin desgavell es aquest, i a més, augmentem la producció amb productes fitosanitaris que ens contaminen la terra i els aqüífers. De qui és l’aigua?, dels llauradors? O dels constructors en els PAIS?.
L’aigua és nostra, de tots, però ben aprofitada i sense contaminar-la i malgastar-la.
Tota aquesta mala conjuntura del camp i el desastre de l’última gelada, s’aprofiten (?) fent creure als llauradors que el millor es vendre la terra a un bon preu (l’engany va ser bo!). I de seguida tots hem de recolzar aquesta fal·làcia, perquè com és natural beneficia uns quants. Si es així, beneficiem-nos tots i que ens permeten els preclars dirigents polítics alçar sobre les nostres cases 10 plantes o 20, i no dos com en l’actualitat.
Ens hem tornat bojos amb els PAIS.
Pensem que un poble quan més gran millor. Creguem que el poble s’ha de fer gran a la força del ciment, amb un creixement ràpid. Els promotors fan creure als polítics (quines persones ocupen al nostre poble els càrrecs d’urbanisme?) que quan més es faça al poble millor, més cases, més pisos, més xalets, més camps de golf… fer un poble gran i en la urbanització un monument, (s’està fent un urbanisme a bot de mata, sense planificació, a allò que sorgisca, un aeroport, dos camps de golf, palau de congressos, col·legi anglès, i perquè no romanès o croat o àrab?).
A quin preu?. Aprofitant l’aigua que es de tots en benefici d’uns quants, el benestar creat al llarg dels anys que és de tots, en benefici d’ells que després d’agafar els diners se’n van. I ací ens quedem mirant com la qualitat de vida que hem anant creant amb l’esforç dels nostres avantpassats i el nostre, s’han evaporat. Estic a favor que cadascú gestione la seua propietat com dispose, amb el mercat lliure que es movem, però no forçant als demés en posicionar-se al seu favor i manipulant l’urbanisme a la seua voluntat No s’està fent un urbanisme que tinga un interès social, si no un urbanisme que reporta un benefici individual.
Sempre ens venen que donarà llocs de feina, com exemple tenim la Planta de fem, la planta de residus sanitaris (no oblidem les manifestacions de l’Alcalde a la premsa i a teleRibera favorables al seu funcionament amb aquest pretext)…, no tot val. Es possible que algú pense que un aeroport done llocs de treball, a aquests els hem de parar els peus i dir-los que no el volem.
Posem més el nostre esforç en possibilitar i facilitar la instal·lació, fent atractiva la nostra oferta, primant les empreses no contaminants al nostre polígon industrial, ja que la gestió i l’oferta desastrosa del preu per m2 no la fa atractiva.
En resum, l’urbanisme del poble ha de ser un pacte entre tots del que volem. El nostre poble no necessita fer un PAI de dos mil vivendes a l’Alter (d’on són tants immigrants?), i 5500 vivendes al camp de golf pels anglesos… però si és més senzill que tot això, hui en dia no volem que es venga ni contamine allò que és nostre: l’aire i l’aigua, el que volem i l’interessa a tots els veïns/es és que construïsquen vivendes de protecció oficial dignes i necessàries pels nostres fills, més jardins, més parcs, aparcaments, serveis… i que ens deixen de històries. Senyors polítics de Guadassuar, sigueu íntegres i honrats i expliqueu-nos als veïns/es que va a millorar la nostra qualitat de vida, fent dos, tres PAIS i augmentant la població en quants milers de persones? i al millor vos donem la raó. De moment no teniu credibilitat.
Ah!, i el camp d’aviació en sa casa i lluny de la nostra, o que amplien el de Manises.
Vicent Roig i Llobell
DNI 37 631 678
Unes quantes preguntes
· Si els gerents de la Planta de Residus donen tants diners al poble, on estan comptabilitzat, als pressupostos de l’Ajuntament?.
· Per què encara no s’han tornat a l’Ajuntament els terrenys del costat de la Planta, que el Sr. Ribera aprovà com abocador d’inertes quan ja estava ple de tota classe de residus, i consta en acta que es retornarien plantats d’arbres i jardineria?.
· Per què encara no tenim Eco Parc?. Resulta que fa dos legislatures que l’Alcalde i el PP l’aprovaren al costat del Riu Magre, i a més sense vigilància.
· Per què l’Alcalde no assumeix la responsabilitat de recolzar la instal·lació de la Planta de Residus Sanitaris i dimiteix?
· Que s’han fet dels diners de la venta subhasta dels terrenys de la reparcel·lació Nord Gran Via?.
· Quin és l’estat del Préstec dels diners per fer la piscina coberta?.
· Les vivendes protegides que diuen vostès que s’han fet als terrenys de l’Ajuntament del Carrer del Sol, quina ha estat la participació de l’Ajuntament i com s’han concedit dites vivendes.
· Durant la present legislatura s’ha fet alguna cosa de conservació de la Garrofera.
· Durant la present legislatura(2003-07) quines realitzacions s’han fet?
Amb el següent desglossament:
OBRA
PRESSUPOST TOTAL
APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT
SUBVENCIÓ DE QUINA CONSELLERIA O DIPUTACIÓ
Cobrir frontóGespa futbol 7Torre atletismePis sintètic pavellóDependències ajuntamentNinxols cementeriEspai jovePP (Butlletí informatiu Municipal).- Per a fer de Guadassuar un poble modern, més habitable, més sa, més educatiu, més ric, més cultural, més ecològic, més sostenible, i en definitiva de progrés i de futur perquè siga motiu d’orgull de totes i de tots els seus habitants i que done resposta i cobrisca les expectatives del veïnatge.
UV (Butlletí informatiu Municipal).- En definitiva, obres que han aconseguit que Guadassuar siga un referent en el sector cultural, esportiu, industrial i comercial.
PSPV-PSOE.- Si llegiu el que diuen no el que fan, “apaga y vámonos”. Aquesta ha estat una legislatura pobra en projectes i realitzacions. L’obra possiblement més emblemàtica (de dos legislatures) s’ha quedat en intencions: LA PISCINA COBERTA CLIMATITZADA.
Cap millora en serveis bàsics. Quatre anys perduts en un “bluf” el Pai del Camp de Golf. S’han perdut totes les forces en llançar una iniciativa privada, amb totes les animalades que s’han afegit i a més un aeroport (en fi l’enveja de tots els pobles del món mundial). No recordeu ja tots els Plans que feren per la Garrofera?. Prompte tornaran a repartir-se fanecades de la Garrofera.

contador de visites